Dėmesys kiekvieno pradinuko akademiniams poreikiams

Pirmokų mokytojai kaskart, pradėję savo ketverių metų kelionę su nauja pradinukų klase, pastebi, kad pirmieji metai pasižymi plačiausiomis gebėjimų žirklėmis. Pro pirmosios klasės duris žengia savitą vaikystės kelią nuėję pirmokai – vieni ateina iš akademiškai stiprių darželių, tačiau su silpnomis socialinėmis kompetencijomis, kiti – veržlūs ir gebantys savarankiškai dirbti, tačiau stokojantys akademinių įgūdžių pradėti mokytis pirmoje klasėje.  

Pradinis išsilavinimas – tai etapas, kai vaikas turi tapti raštingu, įgyti kultūros pradmenų, išmokti bendradarbiauti ir planuoti. Jo akademiniai gebėjimai ir socialiniai-emociniai įgūdžiai grindžia pagrindą tolesniam akademiniam ir asmeniniam augimui, pagrindą visam gyvenimui, – sako „Pažinimo medžio“ pirmokų mokytoja Daiva. – Tik pritaikydamas mokymosi procesą pagal kiekvieno vaiko poreikius, mokytojas galės užtikrinti, kad nė vienas vaikas nebūtų paliktas nuošalyje.

„Pažinimo medžio“ pirmokų adaptaciją pradeda ir užtikrina kassavaitinės socialinių įgūdžių pamokos su klasės mokytoju ir klasės psichologu. Pagrindinis šio dueto tikslas – užtikrinti saugią klasės atmosferą, kurioje mokiniai patirtų bendrystės ir priklausymo grupei jausmą, pasitikėtų savo jėgomis ir jaustųsi vertingi. Tai užtrunka, todėl labai svarbu matyti kiekvieną vaiką ir atliepti jo patyrimus klasėje. „Pažinimo medžio“ pedagogai įsitikinę, kad tik sukūrus socialiai ir emociškai saugią aplinką, galima tikėtis akademinio vaiko augimo. 

Patarimai mokytojui

Pradinio ugdymo pedagogė Daiva 6-erius metus dirbo mokytoja Didžiojoje Britanijoje ir tik grįžusi į Vilnių suprato, kad naujovės, kurios tik pradedamos diegti Lietuvos švietimo sistemoje, jai jau tapusios artimos. Pedagogė dalinasi patarimais mokytojams, kaip atliepti skirtingus vaikų gebėjimus ir sėkmingai kartu judėti į priekį.  

  • Identifikuoti mokinio mokymosi stilių 

Mokymosi stiliaus – vizualinio, garsinio, rašytinio, kinestetinio, socialinio – nustatymas mokytojui gali tapti tuo raktu, kuris padės suprantamiausiai pateikti akademinę informaciją  mokiniui ar mokinių grupei, – sako pedagogė Daiva.  

Klasės aplinką Daiva stengiasi pritaikyti prie akademinio etapo temų ir moko vaikus, kaip naudotis šia informacija, kaip ją susirasti ir pritaikyti pamokose. Mano klasėje yra daug vaizdinės informacijos ir ji yra nuolat atnaujinama pagal temas. Taip vaikai gali sekti akademinio etapo eigą, matydami, kokias temas jau išmokome, o kokios dar laukia. Tai tarsi tam tikras kontrolės perdavimas į jų rankas, saugumo ir aiškumo užtikrinimas, – pasakoja Daiva. 

  • Pasirengti vaikams kylantiems akademiniams iššūkiams 

Pirmokų mokytoja Daiva pradinio ugdymo pedagogams rekomenduoja neprisirišti prie vieno ar kelių panašaus užduočių formulavimo ir logikos šaltinių. Mokytojas turi gebėti išeiti iš savo komforto zonos ir eiti paskui vaikus, atliepdamas jų akademinius poreikius ir smalsumą, – įsitikinusi pedagogė. – Akademinio turinio įvairumas – efektyvus ir veiksmingas būdas, padedantis ruošti vaikus būsimiems akademiniams iššūkiams ir lavinantis ne tik vaikų, bet ir paties mokytojo kritinio mąstymo įgūdžius.

  • Skatinti dirbti savarankiškai 

Mokytoja Daiva įsitikinusi – sėkmingi savarankiško mokymosi įgūdžiai labai naudingi siekiant nuolatinio asmeninio tobulėjimo. Mokydamiesi savarankiškai, vaikai fokusuojasi į savo asmenines stiprybes, jaučia „aš galiu“ jausmą, kuris motyvuoja mokytis toliau, daugiau. Todėl pirmokų mokytojos klasėje galima rasti įvairių papildomų pagalbinių priemonių, kuriomis vaikai bet kada naudojasi. Šias priemones vaikai pasiima ir naudojasi pagal poreikį. 

  • Dirbti grupėmis ir porose 

Pedagogė Daiva, atsižvelgdama į konkrečios pamokos turinį ir kaip su skirtinga tema sekasi dirbti kiekvienam vaikui, padalija mokinius į grupes, kiekviena jų turi savo akademinį tikslą ir darbo principus. Dirbama individualiai, atliekant grupės užduotis, porose arba visiems kartu. Grupės maišomos, siekiant atliepti išsikeltus akademinius tikslus (pvz., matematikos pamokų grupės ir gamtamokslinio ugdymo grupės skiriasi) arba skatinant mokinius padėti draugams, dirbantiems kitoje grupėje ir susidūrusiems su sunkumais. Kartais vaikai atlieka savo ir aukštesnio lygio užduotis arba tie, kuriems sekėsi sudėtingesnės užduotys, dirbant tam tikra tema įveikia vidutinio ar žemesnio lygio užduotis. Tai leidžia man stebėti kiekvieno vaiko asmeninę ūgtį, – pasakoja Daiva. Mokytoja nuolat stebi akademinį grupių ir individualų progresą. Analizuodama rezultatus, ji pastebi papildomos pagalbos poreikį vaikui arba fiksuoja pasiekus individualius tikslus, iškelia naujus.  

Pedagogė atkreipia dėmesį, kad „Pažinimo medžio“ mokytojai dirba pagal bendrąsias pradinio ugdymo švietimo programas ir jas kasmet išpildo, tačiau pabrėžia, kad mokymo būdai, informacijos pateikimas, užduočių modeliavimas – visa tai yra mokytojo rankose.  

„Pažinimo medyje“ taip pat užtikrinama galimybė mokytojams dirbti kokybiškai ir kiekvienam mokiniui skirti dėmesio – formuojamos klasės iki 16 mokinių. Gausu tyrimų, atskleidžiančių teigiamą nedidelių klasių poveikį mokiniams ir mokytojams. 16 – optimalus skaičius sudarant geriausias sąlygas mokiniams siekti aukštesnių rezultatų, geram klasės mikroklimatui užtikrinti, taip pat darbui grupėse ir porose. 

Dėmesys kiekvienam pradinukui

Mokyklos „Pažinimo medis“ mokytojai skiria daug dėmesio stiprinant vaikų pasitikėjimą ir vidinę motyvaciją mokytis. Kiekvienas yra savitas, mokosi skirtingai. Tad nuolat primenu vaikams, kad tempas ir mokymosi būdai kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas, – sako mokytoja Daiva.  

Klasėje dirbant diferencijuotai, mokytojas suteikia galimybę bet kuriam vaikui patirti mokymosi sėkmę, tai dažnai lydi į spartesnį akademinį augimą. Jei mokinys nuolat gauna per sunkias arba per lengvas užduotis, jis gali pradėti nuobodžiauti, nenorėti įsitraukti į ugdymo procesą, pradėti reikšti emocijas netinkamu elgesiu. Vaiko gebėjimus atitinkantis užduočių lygis – puiki nuobodulio ir nusivylimo prevencija, – teigia pedagogė.  

Remiantis mokslininkų atliktais tyrimais, apie 40 proc. gabių vaikų mokosi vidutiniškai ar prastai ir dėl įvairių priežasčių nerealizuoja savo gebėjimų. 2023–2024 mokslo metais „Pažinimo medžio“ pradinėse klasėse startavo gabių ir itin motyvuotų vaikų programa, skirta kiekvieno mokinio ugdymo(si) poreikiams ir galimybėms nustatyti, siekiant parinkti tinkamą ugdymo(si) formą ar suteikti reikiamą pagalbą ir padėti realizuoti turimą mokinio mokymosi potencialą. 

Nuo 2023 m. rugsėjo pradėti tirti „Pažinimo medžio” pradinukai, išskiriamos stipriosios jų asmenybės pusės. Tolesniame etape mokytojai su programą kuruojančiais psichologais ir edukologais ruošia asmenines ugdymo ir darbo su kiekvienu vaiku gaires ir siūlo papildomas pamokas gabių ir itin motyvuotų vaikų grupėms. 

Mano ugdymo sėkmės raktas – sukurti ryšį su vaiku ir jį pažinti. Nuoširdus mokinio stiprybių ir silpnybių išsigryninimas, atviras pokalbis ir pagarba – mano pirmieji žingsniai kuriant ryšį su vaiku ir užtikrinant sklandžią mūsų akademinę kelionę.

„Pažinimo medžio“ mokytoja Daiva