Kas mums svarbu mokykloje?

Ugdymą pagal bendrąsias programas papildome įtraukiojo ugdymo metodais ir individualizuotais sprendimais.

Kiekvieną lyginame tik su juo pačiu, tik taip žmogus auga atviras, išreikšdamas savo stipriausias puses.

Mūsų tikslas – kad vaikas, visapusiškai pažindamas save, patirtų sėkmę ir darytų asmeninę pažangą.

Akademinių
kompetencijų ugdymas

Patyriminis ugdymas
Ratas

Patyriminis ugdymas

Toks ugdymo metodas susieja žinias su realiu gyvenimu – vaikas mokosi ne tik iš knygų, bet ir per patirtį. Išbandydamas praktiškai vaikas patiria emociją, įspūdį, jam natūraliai kyla klausimų, tada visai kitaip priimamos teorinės žinios, duodančios atsakymus. Taip vaikai daug geriau suvokia net labai sudėtingus dalykus. Taip pat daug geriau atsimena informaciją, kuri susijusi su asociacijomis, ankstesnėmis patirtimis ar emociniais išgyvenimais.

Projektais grįstas
mokymasis ir tiriamosios veiklos

Tai moko vaikus taikyti skirtingų dalykų žinias ir įvairiais kampais tyrinėti, pvz., reiškinius (fenomenus). Vaikai tokių projektų metu kelia sudėtingus klausimus ir savarankiškai ieško jiems atsakymų. Toks aktyvaus mokymosi būdas sujungia veiksmą ir akademines žinias, kartu palikdamas erdvės autentiškam, kūrybiškam vaiko požiūriui. Vaikai mokosi dirbti su informacija: ieškoti, atsirinkti, kritiškai vertinti, apibendrinti, daryti išvadas. Be to, projektais paremtas mokymasis lavina ir darbinius (planavimo ir laiko valdymo, užduočių skaidymo, analizavimo, informacijos paieškos ir pan.) įgūdžius.

Projektais grįstas mokymasis ir tiriamosios veiklos
Ratas
Gamtamokslinis ugdymas
Ratas

Gamtamokslinis ugdymas

Moderni mokykla negali atsilikti nuo žmonijos realijų. Koja kojon su pasaulinėmis tendencijomis einame stiprindami gamtamokslinį ugdymą. Nuo 2019 m. esame STEAM mokykla, šia kryptimi dirbame ir darželiuose, ir mokyklose. Bendradarbiaujame su VGTU, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilniaus ir VGTU inžinerijos licėjais, mokome vaikus stebėti, kurti idėjas, kelti tyrimų tikslus, tirti, apibendrinti ir daryti išvadas. Ryškiausiai mūsų STEAM pakraipa atsiskleidžia per unikalias kasmetines STEAM projektines savaites, o jų metu įgyjamas naujas patirtis vaikai pritaiko sudėtingesniems projektams buityje, studijose ar darbe.

Kritinis mąstymas

Tokie įgūdžiai visų pirma reiškia nepriklausomą mąstymą ir darbą su skirtinga informacija. Kuo pasižymi kritiškai mąstantis žmogus? Jis savarankiškai galvoja ir apgalvoja, pagrindžia savo sprendimus, supranta ryšį tarp priežasties ir pasekmės, drąsiai kelia sudėtingus klausimus ir atsirenka, kas yra tiesa. Kritinis mąstymas – tai raumuo, kurį stipriname kiekvienoje pamokoje.

Kritinis mąstymas
Ratas
Daugialypis raštingumas
Ratas

Daugialypis raštingumas

Tai gebėjimas daugybe būdų perduoti ir gauti informaciją, visapusiškai suvokti daugelį gyvenimo ir mokslo reiškinių. Mokome vaikus efektyviai panaudoti kiekvienos srities žinias gaunant didžiausią mokymosi naudą.

Bendrosios kompetencijos

Niekas negimė pažindamas save ir mokėdamas bendrauti. Pasaulio ekonomikos forumas teigia, kad XXI a. bendrosios kompetencijos, tokios kaip kūrybingumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, emocinis intelektas ir kt. yra ne mažiau svarbios už akademines kompetencijas. Mokykloje bendrąsias kompetencijas ugdome pagal pačių sukurtą 4S (4 santykių) sistemą. Mūsų mokykloje taikoma 4S sistema, remiantis KTU mokslininkų palyginamosios analizės išvadomis, atitinka visuotinius ateities ugdymui keliamus uždavinius ir padeda parengti vaiką iššūkiams, su kuriais jis susidurs gyvenime.

4S (4 santykių) sistema
Ratas

4S (4 santykių) sistema

tai unikalus įrankis, suteikiantis vaikams kompetencijų, reikalingų siekiant laimės. Mes žinome, kad laimei svarbiausi 4 komponentai: geras santykis su savimi, su kitu, su pasauliu ir gebėjimas siekti savo tikslų. Tyrimai rodo, kad net 85 proc. žmogaus sėkmės lemia bendrosios kompetencijos, todėl įgyvendindami šią sistemą į akademinį mokymąsi įtraukiame visų svarbiausių bendrųjų kompetencijų ugdymą. Taip pat vaikus mokome reflektuoti savo kompetencijas, kelti individualius tikslus ir su mentorių pagalba siekti asmeninio augimo.

Socialinių įgūdžių pamokos
vyksta kiekvieną savaitę

Dirbame pagal autorinę SEKU sistemą, kur mokome vaikus pažinti ir priimti save ir kitus, derėtis, bendrauti, viešai kalbėti, spręsti nesutarimus, sėkmingai dirbti su kitais, spręsti problemas ir įveikti stresą. Taip pat sistemingai auginame klasę kaip socialinę grupę, siekdami, kad vaikai klasėje taptų sutelkta, brandžia, savireguliuojančia ir vieni kitų poreikius atliepiančia grupe.
Socialinių įgūdžių pamokos vyksta kiekvieną savaitę
Ratas
Klasės auklėtojų bei dalykininkų supervizijos
Ratas

Klasės auklėtojų
bei dalykininkų supervizijos

Mūsų mokyklos ir išorės psichologai reguliariai konsultuoja ir moko mūsų mokyklos mokytojus, klasių auklėtojus, kad šie geriau įsisąmonintų procesus, kas vyksta su jais, su vaiku, tarpusavio santykius ir turėtų išteklių padėti vaikams augti.

Individualios pažangos siekimas

Vaikai nuo pradinių klasių kelia sau asmeninius bendrųjų kompetencijų tikslus. Kiekvieną pusmetį pasirinkdami tuo metu jiems aktualiausią bendrąją kompetenciją, vaikai kartu su mentoriumi ją stiprina per tarpusavio ryšį, savirefleksijas, užduotis savarankiškam darbui ugdant save.
Individualios pažangos siekimas
Ratas

Visko, ko reikia
ateities laimei, mokomės čia:

Ozo filialas

Ozo g. 37, Vilnius

(0-4 klasė, darželis)

Kalinausko filialas

K. Kalinausko g. 13, Vilnius

(1-12 klasės)

Kauno filialas

Vilties g. 2, Kaunas

(0-1 klasė, darželis)