Kartu iki 12 klasės

Ištikimiausi mokinių sirgaliai – mokytojai – ne tik akademiškai stiprūs, bet ir gebantys išsaugoti vaiko motyvaciją.

Mokytojai mokinį lygina tik su juo pačiu – tikime, kad tik taip žmogus auga atviras, išreikšdamas savo stipriausias puses.

Mūsų mokyklos tikslas – visapusiškai save pažįstantis vaikas, patiriantis sėkmę ir darantis asmeninę pažangą.

Skleistis didelį mokymosi potencialą turinčio mokinio gebėjimams reikalingas pozityvus mokytojo ir vaiko santykis, saugi mokymo(si) aplinka, kurioje gerbiami ir vertinami kiekvieno įgūdžiai, keliami sudėtingi klausimai, o mokymasis iš klaidų laikomas mokymosi galimybe. Siekiame, kad mokiniai išmoktų save reflektuoti, užduotų klausimus nebijodami kitų vertinimo. Palanki mokymo(si) aplinka taip pat reiškia, kad mokinių balsai yra svarbūs ir išgirsti.

Gabių ir itin motyvuotų vaikų programos koordinatorė Brigita Gaitanži
Ratas

Gabių ir itin motyvuotų vaikų programa

2023–2024 mokslo metais pradinėse „Pažinimo medžio“ klasėse startuos gabių ir itin motyvuotų vaikų programa, skirta kiekvieno mokinio ugdymo(si) poreikiams ir galimybėms nustatyti, siekiant parinkti ­tinkamą ugdymo(si) formą ar suteikti reikiamą pagalbą ir padėti realizuoti turimą mokinio mokymosi potencialą.

Nuo 2023 m. rugsėjo bus pradėti tirti „Pažinimo medžio” pradinukai, išskiriamos stipriosios jų asmenybės pusės. Tolesniame etape mokytojai su programą kuruojančiais psichologais ir edukologais ruoš asmenines ugdymo ir darbo su kiekvienu vaiku gaires, kels individualius akademinius tikslus, siūlys papildomas pamokas gabių ir itin motyvuotų vaikų grupėms.

Daugiau apie programą

6 gabių vaikų tipai

Tarpkultūriškumo ugdymas su ERASMUS+

2023 m. „Pažinimo medžio“ gimnazija gavo ERASMUS+ akreditaciją ir tapo viena iš 7-ių šią akreditaciją turinčių mokyklų Vilniuje.

ERASMUS+ programa „Pažinimo medžio“ mokiniams ir mokytojams suteikia galimybę vykti net į 27-ias Europos Sąjungos valstybių mokyklas.

Kiekvienas mokinys jau nuo 7 klasės gali savaitei ar net semestrui išvykti mokytis į užsienio mokyklą.

Akreditacija sutekia galimybę efektyviau įgyvendinti mokyklos tarptautinę strategiją ir jos pagrindines kryptis:

  • Išplėsti STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Math) įgyvendinimui taikomų metodų įvairovę;
  • Gerinti mokinių akademinius rezultatus, ugdymą organizuojant universalaus dizaino principais ir stiprinant mentorystės įgūdžius.
Erasmus
Ratas

Akademinių kompetencijų ugdymas

Ratas

Patyriminis ugdymas

Toks ugdymo metodas susieja žinias su realiu gyvenimu – vaikas mokosi ne tik iš knygų, bet ir per patirtį. Išbandydamas praktiškai vaikas patiria emociją, įspūdį, jam natūraliai kyla klausimų, tada visai kitaip priimamos teorinės žinios, duodančios atsakymus. Taip vaikai daug geriau suvokia net labai sudėtingus dalykus. Taip pat daug geriau atsimena informaciją, kuri susijusi su asociacijomis, ankstesnėmis patirtimis ar emociniais išgyvenimais.

Projektais grįstas
mokymasis ir tiriamosios veiklos

Tai moko vaikus taikyti skirtingų dalykų žinias ir įvairiais kampais tyrinėti, pvz., reiškinius (fenomenus). Vaikai tokių projektų metu kelia sudėtingus klausimus ir savarankiškai ieško jiems atsakymų. Toks aktyvaus mokymosi būdas sujungia veiksmą ir akademines žinias, kartu palikdamas erdvės autentiškam, kūrybiškam vaiko požiūriui. Vaikai mokosi dirbti su informacija: ieškoti, atsirinkti, kritiškai vertinti, apibendrinti, daryti išvadas. Be to, projektais paremtas mokymasis lavina ir darbinius (planavimo ir laiko valdymo, užduočių skaidymo, analizavimo, informacijos paieškos ir pan.) įgūdžius.

Ratas
Ratas

Gamtamokslinis ugdymas

Moderni mokykla negali atsilikti nuo žmonijos realijų. Esame akademiškai stipri, aukščiausios kompetencijos specialistus bei ekspertus subūrusi bendruomenė. Koja kojon su pasaulinėmis tendencijomis einame stiprindami gamtamokslinį ugdymą. Nuo 2019 m. esame STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Math) mokykla. Bendradarbiaujame su VGTU, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilniaus ir VGTU inžinerijos licėjais, mokome vaikus stebėti, kurti idėjas, kelti tyrimų tikslus, tirti, apibendrinti ir daryti išvadas. Ryškiausiai mūsų STEAM pakraipa atsiskleidžia per unikalias kasmetines STEAM projektines savaites, o jų metu įgyjamas naujas patirtis vaikai pritaiko sudėtingesniems projektams buityje, studijose ar darbe.

Kritinis mąstymas

Tokie įgūdžiai visų pirma reiškia nepriklausomą mąstymą ir darbą su skirtinga informacija. Kuo pasižymi kritiškai mąstantis žmogus? Jis savarankiškai galvoja ir apgalvoja, pagrindžia savo sprendimus, supranta ryšį tarp priežasties ir pasekmės, drąsiai kelia sudėtingus klausimus ir atsirenka, kas yra tiesa. Kritinis mąstymas – tai raumuo, kurį stipriname kiekvienoje pamokoje.

Ratas
Ratas

Daugialypis raštingumas

Tai gebėjimas daugybe būdų perduoti ir gauti informaciją, visapusiškai suvokti daugelį gyvenimo ir mokslo reiškinių. Mokome vaikus efektyviai panaudoti kiekvienos srities žinias gaunant didžiausią mokymosi naudą.

Mokytis motyvuojantys mokytojai

„Pažinimo medžio“ mokytojų nepakeis jokia technologija, jie praturtina vaikų ugdymą savo įvairiapusiškumu ir plačiu akiračiu, vaikams dažnai to nė nenutuokiant. Mūsų mokytojai:

  • ne tik akademiškai stiprūs, bet ir gebantys išsaugoti vaiko motyvaciją;
  • savo dėstomą dalyką integruojantys į tarpdalykinius projektus ir STEAM veiklas;
  • skatinantys žinių pritaikymą realiame gyvenime;
  • lyginantys mokinį tik su juo pačiu;
  • keliantys sudėtingus klausimus ir skatinantys kritinį mąstymą;
  • mokantis vaiką reflektuoti save, kelti individualius tikslus ir siekti asmeninio augimo.

Šie mokytojai ne tik stiprūs akademiškai – vadovėlių bendraautoriai, ekspertai, lektoriai, bet ir turinčios kuo pasigirti asmenybės su įdomiais pomėgiais, asmeniniais pasiekimais ar stulbinančia praeitimi.

Susipažinkite

Ratas

Bendrosios kompetencijos

Pasaulio ekonomikos forumas teigia, kad XXI a. bendrosios kompetencijos, tokios kaip kūrybingumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, emocinis intelektas ir kt. yra ne mažiau svarbios už akademines kompetencijas. Mokykloje bendrąsias kompetencijas ugdome pagal autorinę mūsų 4S (4 santykių) sistemą. Ši sistema, remiantis KTU mokslininkų palyginamosios analizės išvadomis, atitinka visuotinius ateities ugdymui keliamus uždavinius ir padeda parengti vaiką iššūkiams, su kuriais jis susidurs gyvenime.

4S sistema
Ratas

4 santykių sistema

Tai unikalus įrankis, suteikiantis vaikams kompetencijų, reikalingų siekiant laimės. Mes žinome, kad laimei svarbiausi 4 komponentai: geras santykis su savimi, su kitu, su pasauliu ir gebėjimas siekti savo tikslų. Tyrimai rodo, kad net 85 proc. žmogaus sėkmės lemia bendrosios kompetencijos, todėl įgyvendindami šią sistemą į akademinį mokymąsi įtraukiame visų svarbiausių bendrųjų kompetencijų ugdymą. Taip pat vaikus mokome reflektuoti savo kompetencijas, kelti individualius tikslus ir su mentorių pagalba siekti asmeninio augimo.

Daugiau apie 4S

Kassavaitinės socialinių įgūdžių pamokos

Dirbame pagal socialinių–emocinių kompetencijų programą SEKU©, kurios bendraautorėmis yra psichologė Gabija Jurgelytė ir mokyklos steigėja Audronė Kancė-Grdzelišvili. Mokome vaikus pažinti ir priimti save ir kitus, derėtis, bendrauti, viešai kalbėti, spręsti nesutarimus, sėkmingai dirbti su kitais, spręsti problemas ir įveikti stresą. Taip pat sistemingai auginame klasę kaip socialinę grupę, siekdami, kad vaikai klasėje taptų sutelkta, brandžia, savireguliuojančia ir vieni kitų poreikius atliepiančia grupe.

Kasmet gilindami socialinius įgūdžius, mokiniai atranda vis sveikesnių būdų įveikti įtampą, geba nubrėžti ribas ir dažniau pasakyti „ne“, stiprėja problemų sprendimo įgūdžiai, galiausiai, paskutinėse gimnazijos klasėse tai lemia užsispyrimą įgyvendinant tikslus ir pasiruošimą savarankiškam gyvenimui.

kodėl vaikui būtinos ribos. psichologė pataria. psichologės patarimai
Ratas
Ratas

Savanorystė

Skatiname mokinius prisidėti sprendžiant bendruomenės ir visuomenės socialines problemas.
Gruodį mokiniai mokykloje tampa itin aktyvūs – organizuoja kassavaitines labdaros akcijas padėti seneliams, pradžiuginti socialiai pažeidžiamus vaikus, pasirūpinti beglobiais gyvūnais.
Socialiai atsakingą elgesį skatina ir socialinės valandos, įtrauktos į Lietuvos bendrojo ugdymo 5–12 klasių programas. Gimnazijoje „Pažinimo medis“ labai atsakingai skatiname šias valandas skirti darant tikrai prasmingus darbus, ypač 11–12 kl. mokinius. Stojant į užsienio universitetus savanorystė dažnai yra toks pat svarbus kriterijus kaip akademiniai pasiekimai – svarbu, kokią pridėtinę vertę jaunas žmogus sukuria visuomenei. Didelė dovana nuo mažų dienų mokėti duoti ir pastiprinti tuos žmones, kuriems šios pagalbos reikia labiausiai.

Mokyklos mikroklimatas

Kasmet mokyklos psichologai vykdo mokinių mikroklimato tyrimą. 2023-2024 m. m. apklausoje dalyvavo 109 pradinukai ir 141 „Pažinimo medžio“ gimnazijos 5-12 kl. moksleivis.
Bendras mikroklimato vidurkis pradinėje mokykloje yra 2,61 balas iš 3-ijų galimų. Jis išlieka stabilus ir nekinta ketverius metus. Bendras visų 5-12 kl. mokinių atsakymų vidurkis yra 3,81 balo iš 5 galimų.
Iš mokinių atsakymų matyti, kad mokykloje labiausiai vertinamas klasių mikroklimatas ir asmeninis santykis su užduotimi. Kaip ir 2022-2023 m. m., vaikai labiausiai džiaugėsi tuo, kad mokykloje dažnai juokiasi, gauna reikiamą mokytojų pagalbą ir paramą, ir žino, kuriuose akademiniuose dalykuose yra stiprūs. Labiausiai mokiniai vertina savarankiškumą, mokytojų draugiškumą ir tikėjimą jais.
Ratas
Mokytojai ir supervizijos
Ratas

Klasės auklėtojų
bei dalykininkų supervizijos

Mūsų mokyklos ir išorės psichologai reguliariai konsultuoja ir moko mūsų mokyklos mokytojus, klasių auklėtojus, kad šie geriau įsisąmonintų procesus, kas vyksta su jais, su vaiku, tarpusavio santykius ir turėtų išteklių padėti vaikams augti.

Individualios pažangos siekimas

Vaikai nuo pradinių klasių kelia sau asmeninius bendrųjų kompetencijų tikslus. Kiekvieną pusmetį pasirinkdami tuo metu jiems aktualiausią bendrąją kompetenciją, vaikai kartu su mentoriumi ją stiprina per tarpusavio ryšį, savirefleksijas, užduotis savarankiškam darbui ugdant save.
Ratas
Individualizavimas
Ratas

0 klasė

Atsižvelgdami į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius, padedame pasiruošti mokyklai, ugdydami vaiko pilietiškumo, socialinę-emocinę, kultūrinę, skaitmeninę, kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijas.

Priešmokyklinis ugdymas nėra padalintas į atskiras dalis, jis vyksta visą dieną – nuo ryto iki vakaro ir yra integruotas į kasdienį vaiko gyvenimą, veiklas, žaidimus, išvykas.

Skaitykite: Vaiko motyvacija mokytis priešmokykliniame amžiuje: kaip ją išlaikyti?

Daugiau apie 0 klasę

Siekiame, kad vaikai laiku gautu švietimo pagalbą

Ratas

„Pažinimo medžio“ pagalbos ugdymui(si) skyrius

Pagalbos ugdymui(si) skyriuje dirba 19 švietimo pagalbos specialistų. Toks kiekis psichologų, specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų ir kitų specialistų užtikrina dėmesį kiekvienai klasei ir vaikui.

Specialistai supervizuoja ir konsultuoja mokyklos ir darželio pedagogus, organizuoja socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimo mokymus, veda socialinių įgūdžių pamokas, pritaiko programas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, koordinuoja vaiko gerovės komisijos darbą ir kt.

Sėkmingai bendradarbiaujant su tėvais, mūsų specialistams pavyksta rasti geriausius sprendimus net ir sudėtingose situacijose.

Aktualu

„Pažinimo medis“ – visos dienos mokykla. Po formalaus ugdymo pamokų vaikams vyksta neformalaus ugdymo užsiėmimai, vaikai tęsia formalaus ugdymo projektines veiklas, ruošia namų darbus, sportuoja, dalyvauja įvairiose veiklose, būreliuose.

Kiekvienais metais aiškinamės konkrečius poreikius ir kaip galime juos patenkinti, kasmet vaikams pasiūlome naujų užsiėmimų. Stengiamės, kad mokykloje siūlomi būreliai atlieptų meninius, akademinius, socialinius ir sportinius vaikų poreikius.

Renkasi vaikai: 8.00-9.00 val.
Visų pamokų pradžia: 9.00 val.
Pradinio ugdymo pamokų pabaiga: 14.00 val.
Pagrindinio ugdymo pamokų pabaiga: vėliausiai 16.00 val. (kai moksleiviai turi 7 pamokas)

Popamokinės veiklos pradinukams:
Pradžia: 14.00 val.
Kiemas ir laisvas žaidimas gryname ore: 14.15 val.
Būreliai: 15.15 val.
Pavakariai: 16.00 val.
Namų ruoša: 16.20 val.
Būreliai / projektinės veiklos: 17.15 val.
Dienos pabaiga: 18.30 val.

Pradinėse klasėse besimokantis vaikas namo grįš atlikęs namų darbus, ir tai dažniausiai laikoma didžiausia popamokinės grupės verte. Vis dėlto, pradinukams popamokinė grupė ir būreliai yra kur kas daugiau. Pagrindinės vaikų popamokinės veiklos ir būrelių lankymo naudos – tai savirealizacija, socializacija, laisvės pojūtis ir galimybė pačiam rinktis, bei atsipalaidavimas po formaliojo ugdymo veiklų.

Mūsų mokyklos Vilniuje vertė tėvams bei vaikams – mažos klasės, todėl abu padaliniai klases formuoja nuo 7 iki 16 mokinių.

Fiziniam aktyvumui skiriame ypač didelį dėmesį.

Pradinukai kasdien bent valandą praleidžia lauke (taip pat bet kokiu oru), o dalis klasės veiklų apjungiamos su judesiu. Žaidimas – aukščiausia mokymosi forma, todėl žaidžiame ir su jaunesniais, ir su vyresniais vaikais. Vyresniąsias klases dažnai vedamės į netoliese esančias miesto žaliąsias zonas, ten sportuojame, žygiuojame, lenktyniaujame. Įtraukiame mokinius į sporto ir judėjimo iššūkius.

Vilniaus padaliniuose:

Vilniuje gausu lankytinų vietų, tad džiaugiamės, kad gimnazija įsikūrusi Vilniaus centrinėje dalyje, arti senamiesčio, šalia įvairiausių edukacinių objektų, o Ozo g. padalinys – kiek toliau nuo centro, šalia miško, kur daug žalios erdvės, gamta.

Kauno padalinyje:

Džiaugiamės, kad mūsų padalinys Kaune įsikūręs prie pat VDU Botanikos sodo – vienos mėgstamiausių vaikų edukacijos vietų. Šalia – miesto centras, senamiestis – kultūros įstaigos, muziejai, architektūriniai paminklai ir kitos žymios Kauno vietos.

Išvykas organizuojame atsižvelgiant į kontekstinį ugdymą, savaitės temas bei konkrečius klasių poreikius. Turime susitarimų su įvairiomis ugdymo įstaigomis, todėl partnerystės principu organizuojame projektus, STEAM veiklas. Taip pat lankomės kultūros įstaigose, einame į žygius.

„Pažinimo medyje“ po pamokų vyksta įvairūs neformalaus ugdymo užsiėmimai: programavimas, dailė, keramika, teatras, rankdarbiai, karatė, dainavimas, šachmatai ir pan. Kiekvienais metais aiškinamės konkrečius poreikius ir kaip galime juos patenkinti, kasmet pasiūlome naujų užsiėmimų. Stengiamės, kad mokykloje siūlomi būreliai atlieptų meninius, akademinius, socialinius ir sportinius vaikų poreikius.

Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį, lygindami dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais, stebime ir vertiname pažangą. Naudojame TAMO dienyną ir kitus klasėse aptartus būdus, tinkančius konkrečiai klasei.

Diagnostinis vertinimas – tai vertinimas, kuriuo naudojamės siekdami išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį. Tada galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes ir suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.

Įsivertinimas – mūsų naudojami paties mokinio sprendimai apie norimą / daromą pažangą bei pasiekimus.

Vykdome ir individualius pokalbius tarp mokytojo ir mokinio apie jo asmenines stipriąsias ir silpnąsias puses. Mokytojai po pokalbių pateikia savo rekomendacijas vaiko mokymuisi.

Klasės vadovai, mokytojai vykdo individualius pokalbius ir su šeimomis, kurių metu teikiamas abipusis grįžtamasis ryšys (tėvų „karuselės“).

Vaikai ir mokytojai turi galimybę asmeniškai susitikti su mūsų partneriais – individualiosios psichologijos konsultantais.

Tėvų tarybą sudaro tėvų išrinkti atstovai iš pradinių mokyklų, pagrindinės mokyklos ir gimnazijos klasių, kurie kartu su mokyklos vadovybe sprendžia kilusias problemas, pataria įvairiais klausimais.

Patiekalams gaminti naudojame tik šviežius, vietinius produktus, o virėjos su meile gamina čia pat „Pažinimo medžio“ virtuvėse, tad net išrankiausieji liekia sotūs. Juk sotus vaikas – laimingas vaikas.

Vadovaujamės vaikams rekomenduojamomis maistinių medžiagų normomis, sudarytomis Sveikatos apsaugos ministerijos ir mitybos technologhijų specialistais. Taip pat kiekvieną dieną vaikai gauna daržovių ir vaisių, kad augtų sveikesni ir žvalesni. Porcijų kiekį ir dydį vaikai renkasi patys.

Valgiaraštis (atnaujintas 2023 m. sausį)

Rudens atostogos:
2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Kalėdų atostogos:
2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos:
2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos:
2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d

Socialinių įgūdžių pamokos – komandinis psichologo ir klasės auklėtojo darbas. Kiekvieną savaitę vykstančų klasių auklėtojo ir psichologo susitikimų metu suderinamos psichologinės-pedagoginės kompetencijos, kurios bus ugdomos konkrečioje pamokoje, ir veiklos, per kurias vaikai įgis reikiamą patyrimą. Socialinių įgūdžių pamokų metu klasės auklėtojas mokosi iš psichologo, kaip reikia daryti intervencijas, pastebėti procesus, vykstančius veiklų metu, teikti grįžtamąjį ryšį. Psichologas pamokų metu gali stebėti vaikus – kaip jie veikia socialinėje terpėje, kaupia daug anamnezės tolesniam darbui su vaiku, klase, mokytojais ar tėvais.

Per socialinių įgūdžių pamokas vaikai jau nuo pirmos klasės vysto emocinį intelektą mokydamiesi empatijos, reflektuodami, mokydamiesi pasidalyti nuotaikomis ir mintimis su suaugusiaisiais ir kitais vaikais, pasakyti, kaip jaučiasi susipykę, kokio bendravimo ar elgesio norėtų arba nenorėtų. Mokosi dalytis ne tik mintimis, bet ir jausmais, tinkamai duoti grįžtamąjį ryšį ir jį priimti iš kito. Girdėti, reaguoti, siekti bendrų susitarimų, tinkamai spręsti konfliktus.
Todėl šios pamokos – dar ir puiki patyčių prevencijos priemonė.

Taip pat mokykloje veikia sukurta atskira patyčių prevencijos programa, Vaiko gerovės komanda. Į kiekvieną atvejį reaguojame labai rimtai ir itin greitai. Netinkamas vaiko elgesys fiksuojamas, su juo iškart dirbama. Vaikui surinkus tris netinkamo elgesio lapus, šaukiama specialistų darbo grupė, įtraukiami tėvai, siekiant suprasti vaiko elgesio priežastis ir susidėlioti tolesnės pagalbos vaikui darbo planą, į jį įtraukiant tiek mokyklos komandą, tiek išorės specialistus, tiek šeimą. Galime didžiuodamiesi konstatuoti, kad su patyčiomis susitvarkome itin efektyviai.

„Pažinimo medžio“ mokyklos prieš septynerius metus į taisykles įrašė vieną svarbiausių taisyklių, prisidedančių prie vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo – mokiniai be suaugusiojo leidimo, ne ugdymo tikslais, mokyklos teritorijoje negali naudotis mobiliuoju telefonu.

Vaikai paprastai neturi taip gerai susiformavusios savireguliacijos, kad patys savo noru sąmoningai pasirinktų padėti telefoną į šalį ir daugiau bendrautų tarpusavyje. Kai nėra pagundos visą dėmesį sutelkti į telefonus, klasė kaip grupė ima ieškoti įdomių veiklų, žaidimų, interesų.

Kiekvienas mokytojas ar bet kuris mokykloje dirbantis asmuo proaktyviai veikdamas pasirūpina, kad mokiniai laikytųsi šių taisyklių. Mokiniai puikiai įsivertina galimas taisyklės sulaužymo pasekmes, nes pažeidus susitarimą telefonas paimamas, padedamas į seifą, o jį atsiimti gali tik tėvai. Pasitaiko, kad tėvai „užtrunka“ pasiimti telefoną net savaitę.

Tėvai, prieš leisdami savo vaikus į „Pažinimo medį“, turėtų įsivertinti, ar jiems priimtina tokia taisyklė. Tik taip pavyks sukurti pagarba ir bendradarbiavimu grįstą santykį ir užtikrinti ne tik vaiko akademinį, bet ir asmeninį socialinį-emocinį augimą.

Tai, ko reikia
ateities laimei, mokomės čia:

Ozo g. padalinys

Ozo g. 37, Vilnius

(0-4 klasės, darželis)

Gimnazija

K. Kalinausko g. 13, Vilnius

(0-12 klasės)

Kauno padalinys

Vilties g. 2, Kaunas

(0-4 klasės, darželis)